Informace a kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

Termín:  pátek 26. dubna 2019   12:00 -18:00

(pořadí žadatelů u zápisu neovlivňuje přijetí či nepřijetí dítěte)

Kde: ZŠ, Skálovo nám. 5   nebo   ZŠ, Čechovická 53

Kdo: rodiče s dítětem narozeným od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

S sebou nutně:             rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
Plánovaný počet tříd: 3 běžné třídy po 30 žácích (z toho 2 třídy v ZŠ, Skálovo nám. 5 a 1 třída v ZŠ, Čechovická 53)

Informace k zápisu
Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (popř. výpis z matriky). Rodiče při zápisu vyplní a podepíší žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad školní docházky. Dále je nutné vyplnit dotazník s osobními údaji žáka.

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy – www.palacka.com – vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na 10. 5. 2019.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání). Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

Informace k odkladům školní docházky
Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum. Pokud zákonný zástupce nedoloží nejpozději 31. 5. 2019 příslušná odborná doporučení, odklad školní docházky o 1 rok bude zamítnut a dítě musí nastoupit školní docházku od 1. 9. 2019.

Postup:
–  dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa

  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky,
  • ředitel základní školy teprve potom na základě doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Informace o předčasném zaškolení nadaných dětí
Děti narozené od 1.září 2013 do 31.prosince 2013 musí mít vždy doporučení poradny, děti narozené od 1.ledna 2014 do 30.června 2014 musí mít doporučení poradny a současně i odborného lékaře.

Vzhledem k tomu, že lze u zápisu do prvních tříd předpokládat vyšší počet zájemců než kapacita otvíraných tříd umožňuje přijmout, upozorňujeme, že jsme stanovili kritéria, podle kterých se konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude řídit. Dojde-li i přesto ke shodnému počtu bodů u žáků ze spádového obvodu, o konečném výsledku rozhodne losování.

Kritéria:

  1. přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. II v souladu
    s vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova, kterou se stanoví spádové obvody základních škol        
  2. žák ze spádového obvodu po odkladu školní docházky
  3. sourozenecká vazba (starší sourozenec je současným žákem školy)
  4. dítě navštěvovalo naši MŠ (MŠ Čechovice, MŠ na Mánesově ul.)

 Prostějov 2. dubna 2019                                  Mgr. Jana Prokopová, ředitelka školy