Informace ke znovuotevření MŠ od 18. 5. 2020

Informace ke znovuotevření MŠ (text článku) (staženo 532× )

Čestné prohlášení (staženo 553× )

Cesta do mateřské školy a zpět

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
 • Dodržují odstupy 2 metry v souladu se stanovenými mimořádnými opatřeními


Příchod k mateřské škole a pobyt před mateřskou školou

 • Děti i doprovod musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
 • Děti i doprovod dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními – 2 metry
 • Před i po ukončení pobytu v mateřské škole se děti a doprovod nebudou zdržovat před mateřskou školou


 Vstup do budovy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce!!!
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně

nutnou dobu – předání a vyzvednutí dítěte!!!

 • Při vstupu do mateřské školy je zapotřebí použít dezinfekci, která je připravena u

vstupu do MŠ, popř. v šatně.

 • Každé dítě bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky (zajišťuje rodič, ne škola !!!)

 

V budově mateřské školy

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ včetně zahrady.


Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30sekund) umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a použít dezinfekci na ruce.


Podezření na příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěno do samostatné místnosti. Pedagogický pracovník kontaktuje zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.


Stravování

 • Strava bude standardně dodávána ze ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24


Rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
  bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
  farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy,
  HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů
  a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
  podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách mateřské školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor, ale i rukou dětí. Proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat. Dezinfekce na ruce  je na alkoholové bázi, při opakovaném užívání může způsobovat vysoušení rukou, proto doporučujeme pravidelně dětem doma mazat ruce krémem.

!!! Do MŠ nebude dítě nosit žádné hračky ani na spaní !!!

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím!!!

Před prvním vstupem do mateřské školy 18. 5. 2020 (popř. později) odevzdá zákonný zástupce podepsané a vyplněné čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že jeho dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce toto čestné prohlášení nepodepíše, nemůže být dítěti účast v mateřské škole umožněna!!!

Formulář tohoto čestného prohlášení je možné stáhnout na webových stránkách mateřské školy, popř. budou tyto formuláře v papírové podobě umístěné k volnému odběru na vstupu do mateřské školy. (zákonný zástupce formulář vyplní, podepíše a odevzdá při nástupu do MŠ).

Děti přihlašujte k docházce buď telefonicky nebo na e-mailu mateřské školy:

MŠ, Mánesova – ms.manesova@email.cz

MŠ, ul. 5. května 7 – Čechovice – ms.cechovice@email.cz

Žádáme o zpětnou vazbu v případě, že se rozhodnete ponechat dítě doma.