Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Návrat žáků 1. stupně (text ke stažení) (staženo 179× )

Cesta do školy a zpět

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
 • Dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními


Příchod ke škole a pobyt před školou

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
 • Žáci dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník
 • Po ukončení pobytu ve škole se žáci nebudou zdržovat před školou
  a budou odcházet domů


Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům !!!
 • Žáci vstupují do budovy v době od 7:35 – 8:15 (dle rozpisu, se kterým budou rodiče seznámeni prostřednictvím TU)
 • Žáci i zaměstnanci jsou povinni použít roušku ve společných prostorách školy a ve třídách při skupinové práci.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky (zajišťuje rodič, ne škola !!!)
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka důvodem nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení ze skupiny či přípravy
 • Žáci různých skupin se ve škole nepotkávají !!!!

 

Skupiny

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15, tj. 1 žák v lavici
 • Složení skupin se stanoví předem a je neměnné (včetně vyučujících) a nelze se ke vzdělávání přihlásit dodatečně po 25. 5. 2020
 • O složení žáků ve skupině rozhodne ředitel školy po předchozím projednání s TU a ZŘ. Pokud počet žáků přihlášených do skupiny (třídy) bude převyšovat počet 15, nebude možné zajistit, že všichni žáci budou pracovat pod vedením třídního učitele.
 • V případě vyššího počtu než 15 budou skupiny utvářeny na základě účasti v odpoledních blocích, případně rozhodne los.

 

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2m (1,5m). O použití roušky rozhoduje vyučující.
 • Nejsou pevně stanoveny konce a začátky vzdělávacích bloků (skupiny budou mít odlišný začátek i konec přestávek)
 • Skupiny se o přestávkách nesdružují v prostorách školy
 • O docházce žáků bude vedena evidence
 • Při případné nepřítomnosti žáka je vzhledem k vážné epidemiologické situaci zákonný zástupce povinen žáka omluvit neprodleně telefonicky, příp. e-mailem – uvést důvod nepřítomnosti a popř. i fakt, zda žák bude i nadále do skupiny docházet
  Telefon: budova ZŠ, Skálovo nám. 5: 582 344 660, 731 459 174

budova ZŠ, Čechovická 53:  582 363 192, 731 459 192
budova ZŠ, Palackého 14: 582 345 060, 737932738

     E-mail: třídní učitel

 • Absence se nezapočítává na vysvědčení

 

Forma a náplň výuky

 • Výuka ve škole bude probíhat pravidelně každý pracovní den v blocích (dopolední a odpolední) do 16:00
 • Žáci, kteří nebudou docházet do školy, budou nadále distančně vzděláváni
 • Ranní družina nebude poskytována
 • Dopoledne budou žáci vzděláváni ve shodě s dálkovým vzděláváním (v hlavních předmětech) pod vedením TU, případně netřídních učitelů a asistentů pedagoga
 • Účast na odpoledních činnostech je nepovinná a bude zajištěna převážně vychovatelkami a asistenty pedagoga. Odchody domů budou řešeny dle dohody s vychovatelkami
 • Nejsou možné aktivity mimo areál školy

 

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) formou studených balíčků, a to pouze pro žáky přihlášené ke školní výuce.
 • Oběd je nutné si individuálně přihlásit na telefonním čísle 588 000 639.