Přítomnost žáků 9. ročníku ve škole od 11. 5. 2020

Návrat 9. ročníků do školy k přípravě na PZ (článek ke stažení) (staženo 129× )

 

Cesta do školy a zpět

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
 • Dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními


Příchod ke škole a pobyt před školou

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
 • Žáci dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník
 • Žáci přicházejí na stanovený čas, který bude ještě upřesněn, maximálně však 10 minut před stanoveným zahájením, ne dříve!)
 • Po ukončení pobytu ve škole se žáci nebudou zdržovat před školou
  a budou odcházet domů


 Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům !!!
 • Všichni žáci budou nosit roušky ve společných prostorách školy, příp. i ve výuce dle pokynů vyučujících
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky (zajišťuje rodič, ne škola !!!)
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka důvodem nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení ze skupiny či přípravy
 • Žáci různých skupin se ve škole nepotkávají !!!!


V budově školy

 • Žáci dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními (2 metry)
 • Ve společných prostorách, při přesunech, při cestě na toalety apod. musejí žáci používat roušky


Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí musí každý žák použít desinfekci na ruce
 • Složení skupin je po zahájení docházky 11. 5. 2020 neměnné !!!
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15, tj. 1 žák v lavici
 • Při pobytu ve třídě není nutné nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 • O docházce žáků bude vedena evidence


Podezření na příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit


Stravování

 • Do nástupu žáků 1. stupně 25. 5. 2020 nebude školou zajišťováno, dále bude upřesněno dle informací ze ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24


Rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
  bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
  farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy,
  HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů
  a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
  podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách
s tímto vědomím!!!

Před prvním vstupem do školy 11. 5. 2020 odevzdá žák čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem, ve kterém zák. zástupce žáka potvrdí, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že jeho dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce toto čestné prohlášení nepodepíše, nemůže být žákovi účast ve škole umožněna!!!

Formulář tohoto čestného prohlášení zákonný zástupce obdrží e-mailem od třídního učitele (vytiskne, vyplní, podepíše), popř. budou tyto formuláře v papírové podobě umístěné k volnému odběru na dveřích hlavního vstupu v budově ZŠ, Palackého tř. 14.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit závazný zájem o docházku na přípravu na přijímací zkoušky nejpozději do 7. 5. 2020.

Následně škola stanoví skupiny, které budou po celou dobu docházky žáka do školy NEMĚNNÉ.

Žáka nelze do skupiny přidat po 11. 5. 2020!!!

 

Náplň výuky pro 9. ročník

 • Výuka bude určena pouze pro žáky připravující se na přijímací zkoušky
 • Výuka bude zaměřena výhradně na přípravu k přijímacím zkouškám (Čj, M)
 • Výuka bude probíhat nepravidelně, nebude se jednat o každodenní docházku do školy v rozsahu dle rozvrhu – dle zájmu stanovíme skupinu (skupiny) a zašleme vám rozpis hodin
 • Při případné nepřítomnosti žáka je vzhledem k vážné epidemiologické situaci zákonný zástupce povinen žáka omluvit neprodleně telefonicky, příp. e-mailem – uvést důvod nepřítomnosti a popř. i fakt, zda žák bude i nadále do skupiny docházet
  Telefon: 582345060, 737932738
  E-mail: třídní učitel
 • Absence se nezapočítává na vysvědčení

Nadále bude probíhat distanční vzdělávání pro všechny žáky 9. ročníků způsobem nastaveným od 11. 3. 2020