Přítomnost žáků ve škole od 1. 9. 2020

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům !!! (vyjma 1. 9. 2020)
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit !!!
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženu jednu roušku pro případ potřeby
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • Žáci v prostorách školy nemusí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (nařízení se může změnit dle aktuální epidemiologické situace)

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce
 • Žáci se o přestávkách zbytečně nesdružují mimo třídy

Forma a náplň výuky

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu.
 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy
 • Škola omezí stěhování tříd na nutné minimum

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek – třídy budou obědvat postupně od 11:35 do 14:00 dle rozpisu (i během vyučovacích hodin, tudíž nelze obědvat mimo budovu) – konkrétně upřesní třídní učitelé jednotlivých tříd. Prvních 14 dní školního roku – zkušební provoz. Vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci žádáme o pochopení a spolupráci.

Provoz školní družiny

 • Provoz ŠD bude podmíněn dodržováním zvýšených hygienických požadavků a bude závislý na aktuální epidemiologické situaci
 • Ranní ŠD bude probíhat v omezeném provozu – ranní provoz určen jen pro žáky přihlášené do odpolední ŠD
 • Nástup do ranní družiny bude možný jen v době od 6:00 – 7:15
 • Z důvodu omezení dlouhodobých kontaktů žáků z jednotlivých oddělení na co nejkratší dobu (s cílem snížit riziko nákazy), žádáme zákonné zástupce, aby zvážili přítomnost žáků v ranním provozu i v koncové části provozu ŠD, kdy budou žáci sloučeni v jednom oddělení
 • 9. u svého třídního učitele žáci obdrží přihlášku do ŠD. Řádně vyplněnou odevzdají ve škole dne 2. 9. 2020 (nebo v co nejkratším termínu)

 Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
 • Naléhavě žádáme všechny zákonné zástupce o součinnost.

Pokyny vychází z manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT.