Distanční výuka od 2. 11. 2020

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračují všechny ročníky naší školy v distanční výuce s tím, že:

1. – 4. ročník: učivo je zasíláno pravidelně třídním učitelem e-mailem, přibývají hodiny online výuky dle sdělení jednotlivých TU; veškeré materiály k výuce jsou rovněž na stránkách školy (www.palacka.com – Pro žáky – Soubory k výuce).  

5. – 9. ročník: prostřednictvím platformy Google Classroom (www.palacka.com Pro žáky – Email). Rozvrh online vyučovaných hodin v naukových předmětech v jednotlivých třídách zůstává stejný (pouze v 5. ročníku přibývá po jedné on-line hodině Čj a M), byl zaslán i prostřednictvím e-mailu třídními učiteli. V rozvrhu je zařazena i on-line hodina s TU. 

I nadále platí, že v případě jakéhokoli problému s přístupem k učivu či účasti na online hodinách je nutné kontaktovat bezodkladně své třídní učitele – účast v online hodinách je povinná a jakákoli absence musí být řádně omluvena zákonným zástupcem, stejně tak je povinné plnění úkolů zadávané v off-line režimu (týká se i předmětů výchovného charakteru). Ve výjimečných případech, kdy se žák bez řádné omluvy neúčastní on-line výuky, naprosto nespolupracuje v některém z předmětů či nepodaří-li se vůbec navázat kontakt se zákonným zástupcem a dítě zapojit do vzdělávání, předává škola situaci k řešení dalším institucím. 

ROZVRH ONLINE HODIN ke stažení

Stravování ve ŠJ

Od středy 14. 10. 2020 mají všichni žáci školy odhlášené obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za  dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, ale je nutné si individuálně obědy znovu přihlásit. Žákům bude přihlášený oběd vydán ke konzumaci ve školní jídelně v určených časech:
ZŠ, Skálovo nám. 5:               12:00 – 13:00 hodin
ZŠ, Čechovická 53:                11:30 – 12:30
ZŠ, Palackého tř. 14:             5. ročník – 12:00 – 12:30
2. stupeň – 12:30 – 13:15
Do jídelny vstupují žáci po odložení svrchního oblečení a obuvi v šatně, mimo konzumaci oběda jsou povinni mít nasazenou roušku!

Čas výdeje se může změnit vzhledem k počtu přihlášených žáků (těžko se odhaduje předem) – případné info o změně na stránkách školy.

 

30. 10. 2020    Mgr. Jana Prokopová – ředitelka školy