Návrat žáků 1. a 2. ročníků k prezenčnímu vzdělávání od 18. 11. 2020

(v budovách ZŠ na Skálově nám. 5 a Čechovické 53)

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům!
 • Roušky jsou povinné ve všech společných prostorách školy i ve třídách!
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
 • Ranní vstup do budovy školy bude organizován dle časového harmonogramu (zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů).
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženy dvě náhradní roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se o přestávkách zbytečně nesdružují mimo třídy.

Forma a náplň výuky

 • Škola zahájí dne 18. 11. 2020 prezenční výuku pro 1. a 2. ročníky ZŠ dle platných rozvrhů bez zpěvu a sportovních činností (bližší informace TU).
 • V závislosti počasí bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).
 • Žáci 1. a 2. ročníků přihlášení ke školnímu stravování budou automaticky od 18. 11. 2020 nahlášeni k odběru obědů. V případě, že obědy nebudete požadovat, je třeba si je individuálně odhlásit.
 • I nadále platí, že žáci účastnící se distanční výuky mají rovněž nárok na odběr dotovaného oběda. Pokud některý ze žáků 3. a 4. ročníku v distanční výuce bude přihlášen k odběru obědů, nově je v souladu s manuálem MŠMT nekonzumuje v jídelně, ale odebírá pouze okýnkem do jídlonosiče (bližší informace TU).

Provoz školní družiny

 • Obnoví se provoz ŠD, který bude probíhat v homogenních skupinách (dle jednotlivých tříd) za dodržování zvýšených hygienických požadavků (roušky).
 • Ranní ŠD bude probíhat v omezeném provozu – prioritně pro žáky přihlášené do odpolední ŠD. Nástup do ranní družiny bude možný jen do 7:15 hod.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

 

Pokyny vychází z manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT a z informací k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020.