Výuka od 30. 11. 2020

(budova ZŠ, Palackého tř. 14 – 5. – 9. ročník)

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR se od pondělí 30. 11. 2020 vrací k prezenční výuce žáci celého 1. stupně a žáci 9. ročníků. Žáci zbývajících ročníků (6. – 8. ročník) se vrátí ke střídavé prezenční výuce v týdenních rotacích v kombinaci s distanční výukou podle následujícího schématu:

Od 30. 11. 2020 je pro žáky 6. – 8. ročníků zavedena ZŠ střídavá výuka:

30. 11. – 4. 12. a 14. – 18. 12. 2020 (lichý týden):
Prezenční výuka: 6. A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A
Distanční výuka: 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C

7. – 11. 12. a 21. – 22. 12. 2020 (sudý týden):
Prezenční výuka: 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
Distanční výuka: 6. A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Distanční on-line výuka nepřítomných tříd zachová stejný počet hodin jako dosud (Čj, M, Aj – 2 h., Nj, D, Př, Z, Fy, Ch – 1 h.) – bude vycházet rovněž ze stálého rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020.  Všichni pedagogičtí pracovníci povedou veškerou výuku výhradně ze svého pracoviště. 

Jelikož stále platí zákaz sportovních činností, výuka Tv bude probíhat dle rozvrhu hodin s náhradním programem, ve kterém při dvouhodinových dotacích alespoň 1 hodina týdně bude zaměřena na posílení dovedností žáků v užívání Google Classroom, druhá hodina bude věnovaná pobytu na čerstvém vzduchu v okolí školy.

 

Vstup do budovy školy (ZŠ, Palackého 14):

5. ročník – vstup předním žákovským vchodem 7:35 – 7:45

9. ročník – vstup zadním vchodem u jídelny 7:35 – 7:45

6. – 8. ročník v prezenční výuce vstup předním žákovským vchodem 7:45 – 7:55

 

Stravování:

 • Všichni žáci mají obědy automaticky přihlášeny počátečním dnem jejich prezenční výuky (viz výše), případné zrušení obědů je nutno provést individuálně v ŠJ ZŠ Dr. Horáka

  

Výdej obědů:

 • pro žáky v prezenční výuce – v průběhu výuky dle rozpisu
 • Pro žáky v distanční výuce výdej pouze do jídlonosičů oknem školní
  jídelny (u pomníku F. Palackého směrem k tělocvičně)             11:15 – 11:30

 

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, ve výjimečných případech i osobám dalším po předchozí domluvě !!!
 • Roušky jsou povinné ve všech společných prostorách školy i ve třídách!!!
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!
 • Ranní vstup do budovy školy bude organizován dle časového harmonogramu (zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů).
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženy dvě náhradní roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se o přestávkách nesdružují mimo třídy, aby byla v co největší míře zachována homogenita třídních kolektivů.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí

 

Pokyny vychází z manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT  a  z informací k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020.