Organizace vzdělávání od 4. 1. 2021

Prezenční výuka: pouze žáci 1. a 2. tříd

Distanční výuka:  žáci 3. – 9. ročníku

 • Distanční vzdělávání bude probíhat kombinovanou formou – on-line výuka dle rozvrhu distanční výuky jako v předvánočním období  a  zadávání učiva k vypracování off-line. Bližší informace budou předány prostřednictvím TU.
 • Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka v on-line výuce výhradně TU. Omluvit žáka může předem e-mailem (písemně, kvůli průkaznosti omluvenky), nebo max do 2 dnů zpětně (dle ŠŘ).

I nadále platí tato hygienická opatření:

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je primárně umožněn pouze žákům!!! Jiné osoby mohou do budovy vstoupit pouze v odůvodněných a předem domluvených případech.
 • Roušky jsou povinné ve všech společných prostorách školy i ve třídách!!!
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!
 • Ranní vstup do budovy školy bude organizován dle časového harmonogramu (zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů).
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženy dvě náhradní roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se o přestávkách zbytečně nesdružují mimo třídy.

 

Forma a náplň výuky

 • Škola zahájí dne 1. 2021 prezenční výuku pro 1. a 2. ročník ZŠ dle platných rozvrhů bez zpěvu a sportovních činností (bližší informace TU). Ostatní ročníky zahájí povinné distanční vzdělávání.
 • V závislosti na počasí bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

 

Stravování
Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).

 • Žáci 1. a 2. ročníku přihlášení ke školnímu stravování budou automaticky od 4. 1. 2021 nahlášeni k odběru obědů. V případě, že obědy nebudete požadovat, je třeba si je individuálně odhlásit (na pondělí 4. 1. je nutno oběd odhlásit nejpozději do 31. 12. 2020 do 12:00).
 • I nadále platí, že žáci účastnící se distanční výuky mají rovněž nárok na odběr dotovaného oběda. Pokud žák v distanční výuce budou přihlášen k odběru obědů (žáci si musí obědy individuálně přihlásit), nekonzumuje jídlo v prostorách ŠJ, ale odebírá je pouze z výdejového okénka do jídlonosiče (bližší informace TU).

Výdej obědů:
pro žáky v prezenční výuce – v průběhu výuky dle rozpisu
pro žáky v distanční výuce:
ZŠ, Skálovo nám. 5:               12:45 – 13:15
ZŠ, Čechovická 53:                10:45 – 11:30
ZŠ, Palackého 14:                  11:30 – 12:30  oknem školní jídelny (u pomníku F. Palackého směrem k tělocvičně)

Provoz školní družiny

 • Obnoví se provoz ŠD, který bude probíhat v homogenních skupinách (dle jednotlivých tříd) za dodržování zvýšených hygienických požadavků (roušky).
 • Ranní ŠD bude probíhat v omezeném provozu – prioritně pro žáky přihlášené do odpolední ŠD. Nástup do ranní družiny bude možný jen do 7:15 hod.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí

 

Pokyny vychází z manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT a z informací k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.