Předškolní vzdělávání v období uzavření MŠ od 1. 3. 2021

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které  je předškolní vzdělávání povinné

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat

 Vzdělávání

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou off-line aktivit.

Off-line vzdělávání je takový způsob vzdělávání, který neprobíhá v on-line prostředí (přes internet) a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.).

Žákům se SVP je speciálně pedagogické péče včetně podpory asistenta pedagoga poskytována po dohodě s rodiči prostřednictvím on-line nebo off-line komunikace nebo formou individuální konzultace, pokud to aktuální protiepidemická opatření umožňují.

 

Zadávání aktivit, úkolů

U dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, je plnění úkolů povinné. Úkoly budou zasílány 1x týdně na e-mailovou adresu zákonných zástupců.

Způsob odevzdávání vypracovaných úkolů si zákonný zástupce může zvolit:

– vypracované úkoly zák. zástupce pošle na e-mail: ms.cechovice@email.cz nebo ms.manesova@email.cz

– z materiálů vytvoří dítěti portfolio a při nástupu do MŠ ho předá tř. učiteli

Pokud nebude mít zákonný zástupce možnost úkoly (pracovní listy) dítěti vytisknout, může si je vyzvednout na bráně/dveřích MŠ, kde budou ve složkách připravené k odběru.

 

Omlouvání absencí

Jelikož distanční výuka je pro všechny předškolní děti povinná, je NUTNÉ případnou neúčast (nemoc) v distanční výuce omluvit a zdůvodnit v souladu se školním řádem, nejpozději do 3 dnů. Upozorňujeme, že dítě omluvené z distanční výuky nemá nárok na odebírání stravy! Pokud tedy nebude dítě z důvodu onemocnění moci zadané úkoly plnit, omluví zákonný zástupce dítě nejlépe e-mailem na adresu – ms.cechovice@email.cz , ms.manesova@email.cz

 

Stravování

Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Stravu si mohou objednat den předem do 10 hodin na telefonním čísle:

– 730 587 995 nebo 730 854 473 – MŠ Čechovice

– 731514170 – MŠ Mánesova

 

Výdej stravy MŠ Čechovice – 10.20 – 10.50 hodin

Výdej stravy MŠ Mánesova –  9.50 – 10.30 hodin

 

Čas výdeje se může změnit vzhledem k počtu přihlášených žáků (těžko se odhaduje předem) – případné info o změně na stránkách školy.