Informace k otevření mateřské školy od 12. 4. 2021

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ:

  • děti budou vzdělávány v maximálně 15 členných skupinách
  • výuka bude probíhat standardně
  • provozní doba MŠ zůstává nezměněna

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

TESTOVÁNÍ   DĚTÍ   NEINVAZIVNÍMI   ANTIGENNÍMI   TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem.

  • po příchodu do mateřské školy (s respirátorem) se rodič odebere do vyhrazené místnosti, kde mu bude předán neinvazivní antigenní test pro samoodběr, který provede svému dítěti.  Hned po odběru opustí s dítětem budovu školy a vyčká 15 min. na výsledek testu.
  • na základě negativního testu bude opět vpuštěn zpět
  • testovat se budou děti 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek ráno (pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními).
  • pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude na základě sdělení zákonného zástupce tuto absenci evidovat jako omluvenou a dítě pokračuje v distančním vzdělávání

Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u dětí, jejichž zákonní zástupci doloží u svého dítěte negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (provedený na odběrovém místě), které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Tuto skutečnost musí zákonní zástupci prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Žádáme Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.