Návrat žáků 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání od 12. 4. 2021

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům! Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (např. rodiče žáků 1. a 2. ročníku při testování) za mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky. Doporučujeme se předem ohlásit.
 • Roušky (ne látkové!) jsou povinné ve všech prostorách školy, tzn. i ve třídách!
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
 • Ranní vstup do budovy školy bude organizován dle časového harmonogramu (zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů).
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženy dvě náhradní roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Testování

 • Testování se bude provádět po příchodu do školy (v ŠD, pokud žák navštěvuje ranní družinu, nebo běžně na začátku vyučování).
 • Pravidelné testování žáků bude probíhat 2x týdně pomocí antigenního testu (v pondělí a ve čtvrtek).
 • Neúčast na testování znamená nemožnost účasti na prezenční výuce.
 • Návod k testování a jakým způsobem postupovat v případě pozitivity testu bude zaslán přílohou.
 • Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu a pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením od lékaře. V opačném případě se žák účastní testování dle rozpisu.

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou, popřípadě provede dezinfekci rukou.
 • Žáci se o přestávkách nebudou zbytečně sdružovat mimo třídy.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během přestávek i výuky.

 Výuka

 • Forma výuky bude pro 1. – 4. ročník rotační (prezenční od 12.4. – 1.A, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A, od 19.4. – 1.B, 2.B, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C – bližší informace u TU) – dojde ke střídání týden ve škole (prezenční výuka) a týden doma (distanční výuka). Žáci všech tříd 5. ročníku v budově na Palackého ulici nastoupí k soustavné pravidelné prezenční výuce bez rotací vzhledem k tomu, že jejich celkový počet to do případného nástupu žáků 2. stupně k prezenční výuce dovoluje.
 • V závislosti na počasí bude zařazen pobyt a výuka na čerstvém vzduchu.

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).
 • Žáci budou v době jejich prezenční výuky (pobytu dané třídy ve škole) přihlášeni ke školnímu stravování automaticky. V případě, že obědy nebudete požadovat, je třeba si je individuálně odhlásit.
 • V době distančního vzdělávání je stravování možné odběrem do jídlonosiče v době k tomu stanovené (strávníci budou mít vyhrazený čas ke vstupu do jídelny – bližší informace u TU). V tomto případě je nutné se ke stravování individuálně přihlásit.

 

Provoz školní družiny

 • Pro žáky 1.- 3.ročníku se obnoví provoz ŠD, který bude probíhat v homogenních skupinách (dle jednotlivých ročníků) za dodržování zvýšených hygienických požadavků (roušky).
 • Ranní ŠD bude probíhat v omezeném provozu (homogenní skupiny) – prioritně pro žáky přihlášené do odpolední ŠD. Nástup do ranní družiny bude probíhat v čase 6:30 – 6:45 hod s následným testováním, pozdější příchod nebude možný z důvodu testování.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí izolován.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

 

TESTOVÁNÍ – leták pro rodiče

TESTOVÁNÍ – leták pro žáky