Návrat žáků 2. stupně k prezenčnímu vzdělávání od 10. 5. 2021

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům! Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných za mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky. Doporučujeme se předem ohlásit.
 • Roušky (ne látkové!) jsou povinné ve všech prostorách školy, tzn. i ve třídách!
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
 • Ranní vstup do budovy školy bude organizován dle časového harmonogramu (zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů).
 • Každý žák bude mít v batohu uloženu náhradní roušku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Testování

 • Testování se bude provádět po příchodu do školy.
 • Pravidelné testování žáků bude probíhat 2x týdně pomocí antigenního testu (v pondělí a ve čtvrtek).
 • Neúčast na testování znamená nemožnost účasti na prezenční výuce.
 • Návod k testování a jakým způsobem postupovat v případě pozitivity testu bude zaslán TU.
 • Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu a pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením od lékaře. V opačném případě se žák účastní testování dle rozpisu.
 • Žákovi, který se neúčastní testování či odmítá používat předepsanou ochranu úst a nosu, nemůže být umožněna účast v prezenční výuce. Zákonný zástupce sdělí tuto skutečnost TU, absence bude omluvena a žák bude mít k dispozici v aplikaci Google Classroom zadané učivo a úkoly.

 

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou, popřípadě provede dezinfekci rukou.
 • Žáci se o přestávkách nebudou zbytečně sdružovat mimo třídy.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během přestávek i výuky.

 

Výuka

 • Forma výuky bude rotační – dojde ke střídání týden ve škole (prezenční výuka) a týden doma (distanční výuka) s pravidelným opakováním.

10. – 14. 5. 2021

Prezenční výuka:  6.ABCD, 7.ABC, 8.C

Distanční výuka :  5.ABC, 9.ABC, 8.AB

 

17. – 21. 5. 2021

Prezenční výuka:  5.ABC, 9.ABC, 8.AB

Distanční výuka : 6.ABCD, 7.ABC,  8.C

Hv – bez zpěvu

Tv – sportovní aktivity venku dle počasí (sportovní úbor)

 

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).
 • Žáci budou v době jejich prezenční výuky (pobytu dané třídy ve škole) přihlášeni ke školnímu stravování automaticky. V případě, že obědy nebudete požadovat, je třeba si je individuálně odhlásit.
 • V době distančního vzdělávání je stravování možné odběrem do jídlonosiče v době k tomu stanovené – každý den 11:15 – 11:30 hodin . V tomto případě je nutné se ke stravování individuálně přihlásit.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí izolován.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.