Pokyny ke stravování ve školní jídelně ZŠ, Palackého tř. 14 ve školním roce 2021 /2022

Nově příchozí žáci do budovy ZŠ, Palackého tř. 14 si v přípravném týdnu 25. – 30. 8. 2021 zakoupí po předchozí telefonické domluvě v kanceláři školy (582345060) plastový čip za 120,- Kč, který slouží jak k identifikaci žáka při vstupu do školy, tak k odběru obědů. S tímto čipem rodič navštíví ŠJ na ZŠ Dr. Horáka, kde vyplní přihlášku ke stravování a žák je zaveden do systému jako strávník. Rodiče se svým podpisem zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti na školním stravování, placení stravného, souhlas se zpracováním osobních dat, atd.

Při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit v ZŠ, Palackého 14 nový čip. Vydané čipy se zpět nevykupují.

První platbu stravného je nutné poslat do 30. 8. 2021, a to zálohově ve výši 750,- Kč + platbu na měsíc září ve výši stanovené dle věkové kategorie. Bez úhrady na září nemůže být strávník přijat ke stravování.

Úhrady stravného je možné provádět pouze platbou z bankovního účtu a to 1. – 20. v měsíci na účet u ČSOB č. 225350968 / 0300, a to v částce stanovené pro příslušnou věkovou kategorii. Trvalý příkaz se sjednává od srpna 2021 do května 2022.

Výše záloh dle věkové kategorie

Děti  7 – 10 let            záloha   540,- Kč         cena 1 oběda 27,00 Kč

Děti 11 – 14 let          záloha   600,- Kč         cena 1 oběda 30,00 Kč

Děti 15 let a více       záloha  740,- Kč          cena 1 oběda 37,00 Kč

Cena za 1 oběd je stanovena dle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce (viz vyhláška č.107/2005 o školním stravování). Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Přihlašování obědů

Obědy si přihlašují  rodiče sami na www.strava.cz, a to 2 pracovní dny dopředu a žáci mají možnost výběru oběda č. 1 a č. 2.

Odhlašování obědů

Odhlášky obědů se přijímají 1 den předem do 11:00 hodin buď telefonicky na tel. 588 000 639, nebo na www.strava.cz 2 dny dopředu. Odhlašování obědů si rodiče řeší sami, škola ani učitelé odhlášky nevyřizují. Při přestupu dítěte na jinou školu jsou rodiče povinni dítě odhlásit ze školní jídelny. Nárok na stravu ve školní jídelně mají žáci pouze v dny, kdy jsou přítomni ve vyučování. Stravu do jídlonosiče je možné vydat jen první den nemoci.

 

Školní jídelna kontakt – tel.: 588 000 639, mobil 731 115 456, e-mail : jidelna.zshor@centrum.cz