Zahájení školního roku 2021/2022 a pokyny k organizaci pobytu žáků 1.- 4. tříd ve škole (ZŠ, Skálovo nám. a Čechovice)

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům! Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky. Doporučujeme se předem ohlásit.
 • Žáci ve společných prostorách školy musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky. (Osoby, které nemohou mít ze závažných důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, nemusí tuto ochranu nosit po předložení lékařského potvrzení.)
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženou náhradní roušku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Testování

 • Testování žáků bude probíhat pomocí antigenního testu (1., 6. a 9.9.).

1. ročníky

 • 9. proběhne testování dle pokynů třídních učitelů
 • a 9.9. proběhne testování v kmenové třídě před zahájením výuky.

2. – 4. ročníky

 • Proběhne v kmenové třídě před zahájením výuky.
 • Neúčast na testování znamená nošení roušky po celou dobu přítomnosti ve škole. Pokud žák neabsolvuje preventivní testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Tento žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat. Vzhledem k nemožnosti vyhradit ve školní jídelně samostatný prostor, budou odebírat obědy do jídlonosičů.
 • Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu a pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením od lékaře. V opačném případě se žák účastní testování dle rozpisu.
 • V případě pozitivního výsledku testu, dojde k izolaci žáka a následné opuštění školy v doprovodu zák. zástupce, který obdrží informace o dalším postupu.

Ve třídě

 • Žáci se o přestávkách nebudou zbytečně sdružovat mimo třídy.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během přestávek i výuky.
 • Testovaní žáci při pobytu ve třídě smí odložit roušku.

Výuka

 • Škola zahájí ve školním roce 2021/22 svou činnost v plném rozsahu.

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).
 • Odběr do jídlonosiče pro nemocné bude možný pouze v době k tomu stanovené (bližší informace u TU).

Provoz školní družiny

 • Provoz ŠD bude podmíněn dodržováním zvýšených hygienických požadavků a bude závislý na aktuální epidemiologické situaci
 • Nástup do ranní družiny bude možný jen v době od 6:00 – 7:15 hod

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí izolován.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.