Zahájení školního roku 2021/2022 a pokyny k organizaci pobytu žáků 5. – 9. tříd ve škole (ZŠ, Palackého tř. 14)

1. září 2021

 • Vstup do školní budovy z důvodu testování v 7:35 – 7:45 hodin
 • Žáci s nasazenou ochranou úst jdou do svých tříd (seznamy žáků na dveřích tříd), kde následně proběhne 1. testování antigenními testy; pokud je žák očkován či v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění covid-19, informuje o tom TU co nejdříve (e-mail), 1. září pak doloží certifikát, potvrzení….. a dále je osvobozen od testování. Pokud se na žáka nevztahuje žádná z výjimek a žák se na přání ZZ nebude testovat, po celou dobu pobytu ve škole má povinnost nosit předepsanou ochranu úst a nosu.
 • Slavnostní zahájení školního roku potrvá zhruba do 9:00 hodin, potom vyučování končí. Obědy se budou vydávat od 10:30 do 11:30 hodin. 

 Vstup do budovy

 • Vstup třetích osob (kromě žáků) do prostor školy je obecně možný, apelujeme však na všechny, aby osobní přítomnost ve škole vzhledem k přetrvávajícímu epidemiologickému nebezpečí důkladně zvážili a řešili potřebné přednostně telefonicky či elektronicky. Doporučujeme se předem ohlásit.
 • Roušky (ne látkové!)/respirátoy jsou povinné ve všech společných prostorách školy.
 • Každý žák bude mít v batohu uloženu náhradní roušku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Testování

 • Testování se bude provádět po příchodu do školy.
 • Pravidelné testování žáků bude probíhat v termínech 1., 6. a 9. 9. 2021 pomocí antigenního testu – další postup bude určen MŠMT a MZČR.
 • Neúčast na testování z důvodu nesouhlasu s testováním neznamená nemožnost účasti na prezenční výuce. Žák se výuky účastní, ale celou dobu pobytu ve škole má nasazenou předepsanou ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku, žáci od 15 let věku respirátor), svačí ve vyhrazené místnosti, užívají jim vyhrazené toalety a vzhledem k nemožnosti vyhradit ve školní jídelně samostatný prostor odebírají obědy do jídlonosičů. Ve výuce pro tyto žáky platí zákaz zpěvu a pohybových aktivit ve vnitřních prostorách (tělocvična).
 • Testování se neprovádí u osob, které jsou očkované nebo prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu a pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením od lékaře. V opačném případě se žák účastní testování dle rozpisu.

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou, popřípadě provede dezinfekci rukou.
 • Žáci se o přestávkách nebudou zbytečně sdružovat mimo třídy.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během přestávek i výuky.

Stravování

 • Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy, rozpis postupného stravování jednotlivých tříd).

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí izolován.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.