Informace a kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

Informace a kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

Termín:   pátek 21. dubna 2023   12:00 -18:00 (pořadí žadatelů u zápisu neovlivňuje přijetí či nepřijetí dítěte)

Kde:   ZŠ, Skálovo nám. 5   nebo   ZŠ, Čechovická 53

Kdo:   rodiče s dítětem narozeným od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok

S sebou nutně: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
Plánovaný počet tříd: 3 běžné třídy po 30 žácích (z toho 2 třídy v ZŠ, Skálovo nám. 5 a 1 třída v ZŠ, Čechovická 53)

Informace k zápisu

V letošním školním roce proběhne zápis do 1. ročníku 21. dubna 2023 s osobní přítomností dětí ve škole. Od 1. 4. 2023 máte možnost podat žádost o přijetí dítěte i online formou. Elektronická žádost je dostupná na webových stránkách školy – www.palacka.com. Po vyplnění a podání elektronické žádosti online dostanete automatický potvrzovací e-mail s podrobnými instrukcemi o následných nutných krocích včetně vygenerované přílohy (žádost o zápis dítěte).

V případě, že nebude žádost podaná elektronicky, rodič (zákonný zástupce) ji vyplní na místě v den zápisu.

Podání elektronické žádosti nenahrazuje osobní přítomnost dítěte u zápisu.

K samotnému zápisu se dostaví rodič (zákonný zástupce) společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (popř. výpis z matriky). Rodiče při zápisu odevzdají již vyplněnou a podepsanou žádost, jejíž podání provedli elektronicky nebo na místě vyplní a podepíší žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad školní docházky.

Nahlédnout do spisu, seznámit se s podklady k rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude možné v kanceláři zástupce ředitele ZŠ, Skálovo nám. 5 a ZŠ, Čechovická 53  dne  2. 5. 2023 od 8.00 do 11.00 hod.

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy – www.palacka.com – vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na 4. 5. 2023.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání). Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

Informace k odkladům školní docházky

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Pokud zákonný zástupce nedoloží nejpozději 31. 5. 2023 příslušná odborná doporučení, odklad školní docházky o 1 rok bude zamítnut a dítě musí nastoupit školní docházku od 1. 9. 2023.

Postup:

1) dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa

2) rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky

3) ředitel základní školy teprve potom na základě doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

Informace o předčasném zaškolení nadaných dětí

Děti narozené od 1. září 2017 do 31. prosince 2017 musí mít vždy doporučení poradny, děti narozené od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 musí mít doporučení poradny a současně i odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

Vzhledem k tomu, že lze u zápisu do prvních tříd předpokládat vyšší počet zájemců než kapacita otvíraných tříd umožňuje přijmout, upozorňujeme, že jsme stanovili kritéria, podle kterých se konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude řídit. Dojde-li i přesto ke shodnému počtu bodů u žáků ze spádového obvodu, o konečném výsledku rozhodne losování.

Kritéria:

  1.  přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. II v souladu s vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova, kterou se stanoví spádové obvody základních škol        
  2. žák ze spádového obvodu po odkladu školní docházky
  3. sourozenecká vazba (starší sourozenec je současným žákem školy)
  4. dítě navštěvovalo naši MŠ (MŠ Čechovice, MŠ na Mánesově ul.)

 

Prostějov 16. 3.  2023                                                  Mgr. Jana Prokopová – ředitelka školy

 

Celý text ke stažení  ve formátu pdf

Žádost o odklad PŠD