Chytrá škola

Logo-EU

Název projektu: Chytrá škola (Smart School)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 01. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2022
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 429 967,13 Kč

Příjemce projektu:

  • Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Partneři projektu:

Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace
Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Mostkovice
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
Základní škola Prostějov, Majakovského ul. 1
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace
Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění školní výuky a snížení studijní neúspěšnosti žáků základních škol v oblasti digitální gramotnosti, informatického myšlení a oborových didaktik aktivní formou, prostřednictvím nových SW aplikací, prostředku obohacující učení a výuku za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků vznikem nového akreditovaného vzdělávacího programu, využíváním nových metodických pomůcek i studijních materiálů (volně šiřitelných aplikací, učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem).
Celý projekt bude realizován prostřednictvím:
Povinné aktivity č. 1 Řízení projektu,
Povinně volitelné aktivity č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.
Cílem povinně volitelné aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a
integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených
vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Nový vzdělávací
program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů a vedení na základních školách dle
definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).
Povinně volitelná aktivita č. 4 je přitom dělena do těchto dílčích aktivit:
4.1 Vytvoření vzdělávacího programu a technické zabezpečení projektu
4.1.1 Vytvoření nového vzdělávacího programu pro ZŠ
4.1.2 Technické zabezpečení realizace projektu
4.2 Vzdělávání, ověřování a testování VP u zapojených škol
4.2.1 Vzdělávání pedagogů zapojených škol (skupinové a individuální)
4.2.2 Ověřování a testování v praxi
4.2.3 Implementace výstupů a úprav, vyplývající z ověřování VP
4.3 Finalizace vzdělávacího programu a závěrečné hodnocení projektu

https://www.traditionrolex.com/10