Kurz pro získání základního vzdělání

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 12 a 13 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje naše Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 možnost všem zájemcům bez ohledu na věk dokončit si základní vzdělání.
Hlavním cílem tohoto kurzu je dát příležitost všem, kteří z jakéhokoli důvodu základní vzdělání dosud nezískali a tento fakt je pro ně limitujícím faktorem (např. při výkonu povolání či dalším studiu).

Organizace kurzu:

V souladu s ustanoveními § 12 a 13 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, je kurz pro získání základního vzdělání organizován takto:

  • Kurz je zřizován pro maximální počet 24 žáků, minimální počet žáků není stanoven.
  • Žák přijatý ke vzdělávání v tomto kurzu není žákem ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14.
  • Přihlášky do kurzu se podávají na začátku 1. nebo 2. pololetí příslušného školního roku, jelikož tento kurz ale neprobíhá prezenční formou (žák nedochází na vyučování, dokončuje si základní vzdělání dálkově), je možné přihlášku podat i mimo tyto termíny.
  • Délka kurzu je nejvýše 1 školní rok, tj. 12 měsíců .
  • Na začátku kurzu jsou žákovi zapůjčeny učebnice proti vratné záloze 1000 Kč. Žák zároveň obdrží požadavky ze všech předepsaných předmětů a kontakty na jednotlivé vyučující, neboť domlouvání termínů zkoušek a případných konzultací je z povahy kurzu plně ponecháno na zodpovědnosti žáka.
  • Po úspěšném ukončení kurzu, tj. složení zkoušek ze všech předmětů, žák po odevzdání učebnic a vrácení zálohy obdrží vysvědčení s doložkou potvrzující dokončení základního vzdělání.
  • Upozorňujeme žadatele o přijetí do tohoto kurzu, že v měsících červenci a srpnu pedagogové čerpají řádnou dovolenou, a tudíž je v tuto dobu skládání zkoušek v rámci tohoto kurzu vyloučeno.
  • PŘIHLÁŠKU do kurzu pro získání základního vzdělání je možno vytisknout z webových stránek školy palacka.com v sekci Ke stažení.
https://www.traditionrolex.com/10