Metodik prevence

Svoji pomoc nabízí žákům i rodičům metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Eva Najbrová

Konzultační hodiny: termín po předchozí domluvě

 

Tel.:    730 587 994, 582 345 060

metodikprevence@zspal.cz

Metodik prevence nabízí:

  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (odkaz na vhodné odborné pracoviště).
  • Koordinace tvorby, kontrola plnění, evaluace a participace na realizaci minimálního preventivního programu školy.
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených  s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace    na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škol.
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

Preventivní program školy 2021-2022

Preventivní program proti šikanování

Bezpečně na internetu

Vaše dítě na internetu

Problémové hráčství přes internet

Youtubering a portál JakouHru.cz

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

Co dělat, když …

 

https://www.traditionrolex.com/10