Mezinárodní jazykové projekty? ZŠ Palackého říká ANO!

Trendy současného školství volají po inovativních a netradičních metodách výuky, které pomáhají aktivizovat žáky a povzbudit jejich přirozenou touhu po vědění a objevování nového. To může znít jako klišé, na druhou stranu je pravda, že stereotypy často nudí nejen děti, ale i dospělé. Proto můžeme v současnosti na vzdělávacím trhu najít poměrně širokou škálu rozmanitých nabídek, ze kterých si stačí pouze správně vybrat a pak mít trochu toho pověstného štěstí při realizaci svého záměru. Zdá se to být velmi jednoduché, je ale pravda, že jedná-li se o mezinárodní jazykové projekty organizované pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), pak cesta ke schválení navrhovaného projektu a zisku grantové smlouvy vede přes takřka čtyřicetistránkovou žádost, jejíž kvalita vysoce ovlivňuje výsledek výběrového a schvalovacího řízení. NAEP se ale velice snaží českým žadatelům tuto trnitou cestu usnadnit – pořádá jednak kontaktní semináře zaměřené na hledání nových zahraničních partnerských škol, jednak školení ohledně legislativy a financování projektů a velice vstřícně pomáhá školám při řešení jakýchkoli problémů vzniklých v souvislosti s projekty škol či žádostmi o jejich schválení. To, co na nováčky na poli mezinárodních jazykových projektů škol může působit přinejmenším jako nepřekonatelné, se pro zkušenější stává rutinou, která při příznivé konstelaci hvězd přináší zasloužené ovoce.

Naše ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 má za sebou už téměř dva takovéto projekty – v letech 2004 – 2007 projekt Sealing friendship se dvěma welšskými a jednou dánskou školou a v současné době vrcholí projekt Thank you, postman! s partnerskými školami z francouzského Brestu a španělského Sabadell. V obou těchto projektech jsme se pod záštitou programu Comenius zaměřili na všeobecné poznávání kulturních odlišností jednotlivých zemí, v projektu druhém pak také na seznámení s nejzákladnější slovní zásobou rodných jazyků jednotlivých partnerů. Jelikož školské systémy jednotlivých partnerských zemí se různí a základní školy ve Francii i Španělsku vychovávají pouze žáky do věku 12 let, mohlo by se zdát, že žáci našeho druhého stupně neměli k sobě adekvátní partnery. S tímto faktem jsme ale při plánování aktivit počítali a žáky do jednotlivých úkolů zapojili tak, abychom právě podtrhli skutečnost, že konkrétně v naší škole projekt probíhá na více úrovních, které byly jednoznačně dány znalostmi angličtiny (naši nejmladší se zapojovali do aktivit převážně výtvarných, u starších žáků byl kladen větší důraz na jazyk jako takový).

Z konkrétních úkolů, které před námi v našem posledním projektu stály, bychom chtěli vyzdvihnout tvorbu anglicko – česko – francouzsko – španělského slovníku, typicky české kuchařky pro cizince a sady výtvarných prací zaměřených na architekturu a výtvarné umění ČR v prvním roce trvání projektu a na totéž téma v regionálním měřítku ve druhém roce projektu. Závěr každého projektového roku pak patřil vernisáži těchto prací, kterou naše škola spojila s již tradičně pořádaným autorským čtením ze žákovských prací v baru 12 opic. Letos byla tato vernisáž ozvláštněna přítomností našich zahraničních partnerů, protože jsme ji záměrně uspořádali právě v době konání závěrečné partnerské schůzky u nás v Prostějově. Během této návštěvy jsme se snažili našim partnerům co nejvíce přiblížit nejen naši školu a naše žáky, ale seznámit je i s naším školským systémem a ukázat jim přírodní i architektonické krásy našeho města a regionu. Vzali jsme je na prohlídku prostějovské radnice, ukázali jsme jim skvosty v podobě secesních budov Městského divadla v Prostějově a Národního domu, pochlubili jsme se jim i neotřelou krásou Moravského krasu, konkrétně Punkevní jeskyně i s projížďkou na lodičkách. Na zvláštní přání našich hostů jsme s nimi navštívili i Prahu, jejíž nenapodobitelná atmosféra byla dokreslena semknutostí českých fandů marně ženoucích naše hokejisty k vítězství v semifinále MS v ledním hokeji. Velký zážitek z této zahraniční návštěvy měli všichni, kdo si dodali odvahy a při prohlídce jednotlivých budov naší školy se pustili s našimi návštěvníky do hovoru – ať už žáci, kteří se při besedě s našimi hosty ptali opravdu na leccos, nebo učitelé v rámci mezinárodního večera, který jsme ve škole na počest našich hostů uspořádali. Připusťme, že pro průměrného Čecha ještě stále není běžnou věcí, aby se své jazykové znalosti snažil beze studu použít v příležitostné každodenní komunikaci. To je jeden z hlavních důvodů, proč si tolik ceníme možnosti účastnit se podobných mezinárodních aktivit, nejen kvůli našim žákům, ale i kvůli sobě samým, abychom sami načerpali nový elán a zkušenosti a své nadšení potom mohli přenést i na naše žáky.

Nemůžeme bohužel konstatovat, že jsme beze zbytku naplnili všechny záměry, které jsme na počátku projektu měli, a to především kvůli velmi různé technické vybavenosti jednotlivých partnerských škol (nás samotné překvapilo, že jsme z tohoto srovnání vyšli velmi dobře). Zdá se ale, že se blýská na lepší časy a že snad v příštím školním roce budeme v rámci vyučování schopni zrealizovat i nějaké videokonference, aby žáci měli možnost bezprostřední komunikace v angličtině, či si ověřit svou výslovnost některých francouzských či španělských slovíček v praxi. Přestože náš projekt v tuto chvíli končí, domluvili jsme se s našimi partnery, že zůstaneme v kontaktu a v některých aktivitách budeme pokračovat i v příštím školním roce. Držte nám palce, ať nezůstane jenom u slibů, a pokud ještě stále váháte, zda se do nějaké mezinárodního projektu pustit, tak přestaňte váhat a na webových stránkách NAEP začněte plánovat svoje kroky do Evropy stejně jako my!

Jana Prokopová