O škole

Historie školy

Základní škola Prostějov, Budova školyPalackého tř. zahájila ve školním roce 2022/2023 již sto třicátý devátý rok svého trvání. Jsme bezesporu nejstarší školou v okrese. Naši bohatou historii dokládá první část školní kroniky, která nabízí velmi podrobné zápisy ze života školy. Stala se již velmi vzácným dokumentem, který vznikl zásluhou prvního ředitele Jana Kaisera (zápisy končí školním rokem 1971/1972).

Historie naší školy se začíná psát 25. 9.1883, v den slavnostního odevzdání budovy k užívání. V tento den nastupuje do školy 591 zapsaných žáků. Stáváme se tak českou národní školou chlapeckou a slovanskou reálnou školou, která se změní na školu měšťanskou. 16. 9. 1906 nastoupil do školy i známý český básník Jiří Wolker. Dne 4. 7. 1911 mu bylo vydáno frekventační vysvědčení. Za 2. světové války škola sloužila německým okupačním úřadům. Vyučování bylo zahájeno až 2. 9.1945.

Současnost

Právní subjektivitu získala naše škola na základě rozhodnutí Školského úřadu Prostějov, a to k 1. 1. 1995. V průběhu dlouhého trvání naší školy se měnil i její oficiální název, který v současné době zní

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14.

Naše škola je komplexem pěti odloučených pracovišť:

  1. Palackého tř. 14 – 2. stupeň + 5. ročník, ředitelství školy
  2. Skálovo nám. 5 – 1. – 4. ročník ZŠ
  3. Čechovická 53 – 1. – 4. ročník ZŠ
  4. Mánesova ul. 15 – MŠ
  5. 5. května 7 – MŠ

Vchod do školySoučasná ředitelka školy Mgr. Jana Prokopová byla jmenována do funkce na základě výsledků výběrového řízení (konaného 8. 4. 2015) 1. srpna 2015.

Předcházející ředitel školy Mgr. Jiří Pospíšil byl ke dni 5. 11. 2010 uvolněn do veřejné funkce místostarosty města Prostějova (později náměstka primátora statutárního města Prostějova), kde setrvává dodnes.

Zástupkyní ředitele školy jako statutárního orgánu a zástupkyní pro druhý stupeň ZŠ je Mgr. Jaromíra Němcová. Budovu na Skálově náměstí vede zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Renata Laurenčíková, budovu ZŠ v Čechovicích rovněž zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Marcela Hubáčková. Mateřské školy jsou vedeny zástupkyněmi ředitele pro předškolní vzdělávání – Ing. Michaelou Gorbovou (MŠ, Mánesova 15) a Pavlínou Spurnou (MŠ, ul. 5. května 7 – Čechovice).

Ve školním roce 2022/2023 pedagogové vyučují ve 27 třídách cca 650 žáků.

Mateřské školy mají v celkem 6 třídách 156 dětí.

Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí ŠVP Brána jazyků, od 1. 9. 2016, ve kterém škola přichází s novou profilací zaměřenou na rozšířenou výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Výuka v mateřských školách probíhá podle novelizovaného ŠVP PV Školka plná pohody (2018), který reaguje na změny v péči o dvouleté děti a zavedení povinného předškolního vzdělávání pětiletých dětí.

Škola je od 1. 9. 2021 zapojena v projektu OP VVV – Šablony III. „Škola pro život“.

***

Učitelé se věnují žákům i v rámci mimoškolní činnosti a to v zájmových kroužcích, o něž je velký zájem.

Pro děti mladšího věku jsme v letošním školním roce otevřeli celkem 7 oddělení školní družiny (4 na Skálově nám., 3 v Čechovicích). Po vyučování mohou žáci 1. stupně relaxovat, besedovat, hrát různé hry a sportovat v areálu školy.

Ve všech budovách školy fungují výdejny stravy, ve kterých se v letošním roce stravuje na 460 strávníků. Od školního roku 2021/2022 se ve všech výdejnách využívá k výdeji stravy čipový systém a žáci si mohou obědy objednávat i odhlašovat elektronicky. Obědy se dovážejí ze ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka.

https://www.traditionrolex.com/10