Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA :

– je důležitý výchovný partner rodiny a školy

– plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

– má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

– rozvíjí důležité osobní a sociální schopnosti

Naše zásady

– chovat se k žákům důvěryhodně a spolehlivě, jsme pro ně jistotou a bezpečím

– respektovat potřeby žáků, jednat nenásilně, přirozeně, citlivě, navozovat pohodu a klid

– naslouchat žákům, nechávat jim dostatek prostoru a času k seberealizaci

– často žáky chválit a reagovat na jejich úspěchy

– nepodporovat stálé organizování a nezdravou soutěživost

– nezapomínat na to, že žák, který právě absolvoval školní výuku, netouží potichu sedět a „být hodný“

Provozní doba: 6:00 – 17:00 hodin

ranní ŠD: 6:00 – do začátku vyučování

odpolední ŠD: po skončení vyučování – do 17:00 hodin

Plakát - družina

Režim dne školní družiny

6:00 – 7:35

odpočinkové činnosti: stolní hry, stavebnice, kresba, četba, vyprávění,…

žáci mají možnost se nasnídat

11:.35 – 13:30

jednotlivá oddělení ŠD ve svých družinových třídách

hygiena, příprava na oběd

přechod do jídelny, společné stolování

13:30 – 15:00

výchovně vzdělávací činnosti:

odpočinkové činnosti – klidné, pohybově i psychicky nenáročné (hromadné nebo individuální)

zájmové činnosti – cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a schopností

rekreační činnosti – vydatné na pohybovou aktivitu, pobyt venku

15:00 – 16:00

spojování dětí dle věku do dvou oddělení

příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech (pouze se souhlasem rodičů), didaktické hry, četba

svačina, pitný režim

odpočinkové činnosti (hromadné nebo individuální)

16:00 – 17:00

rekreační a odpočinkové činnosti dle zájmu dětí

*****

Školní družina má 7 oddělení pro 200 dětí od první do třetí třídy.

Čtyři oddělení jsou na 1. stupni ZŠ Skálovo nám., tři oddělení na 1. stupni ZŠ v Čechovicích. S dětmi pracují kvalifikované vychovatelky zajišťující výchovně vzdělávací činnost a péči dětem v době po vyučování.

Družina má svůj vzdělávací program s názvem Cestičky za poznáním.

Vzdělávací program ŠDJe tvořený měsíčními plány a každý obsahuje činnosti odpočinkové a rekreační, sportovní, pracovní, estetické, přírodovědné a společenskovědní. Tyto činnosti nabízejí dětem opravdu bohatou a zajímavou práci, která rozvíjí jejich zájmy, učí je vhodně využívat volný čas a trávit ho ve společnosti svých kamarádů.

Nabízíme dětem i přípravu na vyučování formou didaktických her a možností vypracovat si domácí úkol. Mimo tyto pravidelné činnosti zpestřujeme dětem pobyt u nás i dalšími družinovými akcemi – soutěžemi, výlety, besídkami…. Navštěvujeme pravidelně hvězdárnu, knihovnu, kino, muzeum.

Spolupracujeme s organizacemi IRIS, DUHA.

 

Platba za ŠD

Platba za ŠD je 100,- Kč měsíčně.

Platba ŠD probíhá 2x ročně (9. – 12. měsíc – 400,- Kč a 1. – 6. měsíc – 600,- Kč).

Lístky s pokyny k platbě dostanete na konci října a v dubnu.

Dokud nedostanete lísky – nic neplaťte!

Částka je určená ředitelkou školy převodem na účet školy.

Ředitel může úplatu snížit nebo i prominout po předložení všech náležitostí.

Kontakty:  mail  indrakova@zspal.cz

Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit

https://www.traditionrolex.com/10