Statut ŠPP

Školní poradenské pracoviště

 1. Úvod

ZŠ a MŠ Prostějov Palackého tř. 14 zřizuje od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Důvodem k rozšíření existujícího poradenského systému ve školách je několik – velké změny ve společnosti, které se odrážejí ve školním i rodinném prostředí, zvyšující se počet dětí vyžadující pedagogicko-psychologické služby, inkluze atd. Úkolem poradenských pracovníků ve škole není jen poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu střední školy, ale důležité je i posílení prevence rizikového chování a vytvoření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků. Školní poradenské pracoviště také nabízí podporu učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům.

Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Informace a důvěrná data o žácích, která mají poradenští pracovníci k dispozici, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Organizační struktura

Koordinátor školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

 • školní metodik prevence
 • školní speciální pedagogové
 • školní psychologové
 1. Hlavní cíle
 • zkvalitnění poradenských služeb, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • vylepšení sociálního klimatu školy
 • posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • rozšíření působení v oblastech primární prevence
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti, systematické posilování metodického zázemí pro jejich tvorbu a realizaci
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc  a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • zlepšení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve škole
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce se školními poradenskými zařízeními
 1. Pracovní náplně členů poradenského pracoviště

1. Činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací  a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

Metodické a informační činnosti

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce  s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

2. Činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby, kontrola plnění, evaluace a participace na realizaci minimálního preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • individuální a skupinová práce se žáky, kteří mají obtíže v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence včetně navržených a realizovaných opatření

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníků školy a školskému poradenskému zařízení
 • vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště – ve spolupráci  s třídními učiteli
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených  s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování  ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

3. Činnosti školního psychologa

 • podílí se na vytváření programů poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole včetně programu primární prevence
 • komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci

Diagnostika a depistáž

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • screening, ankety, dotazníky ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • péče o žáky se SVP, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory
 • péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, pomoc při sestavování IVP
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace s třídními učiteli
 • krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení
 • kariérové poradenství u žáků
 • techniky a hygiena učení pro žáky
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí
 • podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení
 • podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • metodická podpora třídním učitelům
 • metodická podpora při práci se žáky se SVP
 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení
 • účast na pracovních poradách školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • besedy a osvěta zákonným zástupcům
 • prezentační a informační činnost
 • participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole

4. Činnosti školního speciálního pedagoga

 • podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole včetně programu primární prevence
 • komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci

Diagnostika a depistáže

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního programu
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení  do speciálně pedagogické péče
 • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovení druhu, rozsahu a frekvence trvání intervenčních činností
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů  a jejich vyhodnocení
 • speciálně pedagogická a etopedická diagnostika
 • screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se SVP a rizika vzniku SVP

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory
 • dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukace atd.
 • dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se SVP, reedukace atd.
 • participace na vytvoření IVP u žáků se SVP nebo plánu pedagogické podpory
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se SVP a žáky s rizikem vzniku SVP
 • preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu, výchovných problémů
 • participace na kariérovém poradenství
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • individuální konzultace pro rodiče
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti SVP a rizika vzniku SVP
 • speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky  ve školním prostřední
 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole
 • metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se SVP nebo rizikem vzniku SVP
 • metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy (pracovní semináře, instruktáže, atd.)
 • kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem SVP
 • participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • osvěta zákonným zástupcům

V Prostějově,  dne 1. 9. 2016

Mgr. Jana Prokopová, ředitelka školy

https://www.traditionrolex.com/10