Výuka českého jazyka pro děti cizinců

Český jazyk pro děti cizinců

Organizace bezplatné přípravy k začlenění dětí osoby s cizí státní příslušností do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka v základních školách

Na základě ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, určil Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zřizovateli základní školy realizující vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby cizí státní příslušnosti. Naše ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 je jednou ze šesti základních škol v Olomouckém kraji, která byla ke vzdělávání dětí osob cizí státní příslušnosti vybrána. Hlavním cílem této výuky je usnadnit žákům – cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti.

Organizace kurzu: V souladu s ustanoveními § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, je vzdělávací kurz Český jazyk pro děti cizinců organizován takto:

  • Kurz (= třída pro jazykovou přípravu) je určen pro děti cizinců nejen naší školy, ale i ostatních prostějovských ZŠ, či ZŠ z blízkého okolí.
  • Žák přijatý ke vzdělávání ve třídě pro jazykovou přípravu nadále zůstává žákem své kmenové školy, pouze výuku Češtiny pro děti cizinců absolvuje v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14.
  • Po skončení kurzu žák obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které předloží ve své kmenové škole.
  • Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích, tzn. 4 vyučovací hodiny týdně, které se realizují ve dvou blocích trvajících 1,5 hodiny v závislosti na aktuálním rozvrhu hodin jak školy jako takové, tak i konkrétního pedagoga zajišťujícího vzdělávání cizinců.
  • Potřebné učební materiály (knihy, pracovní listy apod.) jsou žákům zapůjčeny po dobu návštěvy kurzu naší školou.
  • Zákonný zástupce je povinen své dítě v případě absence řádně omluvit.

Ve školním roce 2020/2021 bude výuka probíhat v úterý ve 13:30 – 15:00 a ve středu ve 13:00 – 14:30 v budově na Palackého tř. 14, kurz povede Mgr. Jana Michalíková. Zahájení v říjnu 2020 (konkrétní datum bude stanoveno dle aktuálního zájmu účastníků).