Jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Na základě ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, byla ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 jmenována jednou ze škol určených pro jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Hlavním cílem této výuky je usnadnit žákům – cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti.

Organizace vzdělávání:
V souladu s ustanoveními § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, je jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem organizována takto:

  • Jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem je určena pro žáky – cizince nejen naší školy, kteří plní povinnou školní docházku v ČR maximálně 12 měsíců před podáním žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu.
  • Skupina pro jazykovou přípravu má 2 – 10 žáků.
  • Zákonný zástupce žáka – cizince dostane ve své kmenové škole základní informace o možnosti posílení jazykové přípravy v naší škole a pokud má zájem o zařazení svého dítěte do skupiny pro jazykovou přípravu, podá v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 žádost o zařazení do této skupiny.
  • Žák přijatý ke vzdělávání ve třídě pro jazykovou přípravu v naší škole však i nadále zůstává žákem své kmenové školy, pouze jazykovou přípravu absolvuje v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14.
  • Před vydáním rozhodnutí o přitejí do kurzu jazykové přípravy žák v naší škole absolvuje vstupní test, podle dosažené úrovně znalosti Čj pak ředitelka školy určí žákovi rozsah potřebné jazykové podpory (nejméně 100, nejvýše 200 vyučovacích hodin po dobu nevýše 10 měsíců).
  • Výuka probíhá přednostně prezenčně v dopoledních hodinách a žáci jsou v době docházky na jazykovou přípravu omluveni ve své kmenové škole z výuky.
  • Rozsah výuky v jednom týdnu představuje nejčastěji 6 vyučovacích hodin, tj. 2x týdně po 3 vyučovacích hodinách jazykové přípravy (a to bez ohledu na rozvrh hodin v kmenové škole).
  • Potřebné učební materiály (knihy, pracovní listy apod.) jsou žákům zapůjčeny naší školou.
  • Zákonný zástupce je povinen své dítě v případě absence řádně omluvit.

Vyučující v roce 2023/2024:
Mgr. Romana Zehnalová     
zehnalova@zspal.cz
Zahájení kurzu:    Út 19. 9. 2023  ve 12:30 hodin (budova ZŠ, Skálovo nám. 5)
Výuka:                      Út a Čt  12:30 – 15:00  

Žádost o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu žáků s OMJ

Souhlas zákonného zástupce s odpolední výukou

 

https://www.traditionrolex.com/10