Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/24

Zápis se koná dne 10. 5. 2023 od 8 hod. do 17 hod.

v budově MŠ, ul. 5. května 7, Prostějov ( MŠ Čechovice)

v budově MŠ, Mánesova ul. 15, Prostějov

 

 

Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte:

1) Rodný list dítěte nebo výpis z matriky

 2) Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

3) Potvrzení o povinném očkování dítěte

Zápis se netýká dětí, které již MŠ navštěvují.

 

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list a potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Potvrzení lékaře není vyžadováno, pokud se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání v souladu s § 34a, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE pro školní rok 2023/2024

Ředitelka ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí
o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímá dítě:

 1. na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, má trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy a které dosáhne k 31. 8. 2023 pěti let. (Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, na které se nevztahuje podmínka očkování).

 

 1. které dosáhne k 31. 8. 2023 nejméně třetího roku věku a které má místo trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy. Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má potvrzení od lékaře, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle zákona čís. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (rozhoduje vyšší věk dítěte)

 

 1. které dosáhne k 31. 8. 2023 nejméně třetího roku věku dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy a které má sourozence v dotyčné mateřské škole.

Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má potvrzení od lékaře že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (rozhoduje vyšší věk dítěte).

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii ve výše uvedeném pořadí a postupovat dle § 50 odst. 1 a 4 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy není rozhodující pořadí, datum ani čas podaných žádostí, v jakém bylo dítě zapsáno do mateřské školy v době stanovené a uvedené pro zápis, pro nadcházející školní rok.

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.

 Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky (ČR)

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně podobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce,
  o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

 

 1. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2023. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.)

 

 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte),  jeho datum narození, místo trvalého pobytu (popř.  jiná adresa pro doručování), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popř. jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

 

 1. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

  

 1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
 • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 • po dobu 4 souvislých hodin denně,
 • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi a 9. hodinou a uvede ve školním řádu

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Celý text ke stažení ve formátu pdf.

 

 

 

https://www.traditionrolex.com/10